ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Piyush Palace

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍650₹

2 ഹാളുകള്‍ 50, 200 പിപിഎൽ

1 പുൽത്തകിടി 5000 പിപിഎൽ

+91 97277 2 2082

Piyush Palace NH 8, Kheda Gujarat, India Kheda, Gujarat 387550 India
+91 97277 22082
https://www.facebook.com/piyushpalace/
http://piyushpalace.com/
reservations@piyushpalace.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍