બેન્ક્વેટ હોલ

Piyush Palace

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

2 હોલ્સ 50, 200 લોકો

1 લૉન 5000 લોકો

+91 97277 2 2082

Piyush Palace NH 8, Kheda Gujarat, India Kheda, Gujarat 387550 India
+91 97277 22082
https://www.facebook.com/piyushpalace/
http://piyushpalace.com/
reservations@piyushpalace.com
બેન્ક્વેટ હોલ